Cílovou skupinu Domova pro seniory, Domova se zvláštním režimem a Odlehčovací služby tvoří občané žijící ve městě Opavě a okolí nebo kteří mají vztah k městu Opava a Moravskoslezskému kraji.

Domov pro seniory

Senioři starší 65let, kteří jsou v důsledku nemoci či chronického postižení trvale odkázáni na péči druhé osoby. Senioři, kteří nemají dostatek fyzických nebo psychických sil, aby mohli zůstat v domácím prostředí sami, za pomoci rodiny nebo dostupných terénních služeb. Senioři, kteří mají částečně, nebo úplně sníženou schopnost pohybu.

Domov se zvláštním režimem

Senioři starší 65 let, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu chronického duševního onemocnění tohoto typu: organické duševní poruchy včetně symptomatických (stařecká demence, Alzheimerova demence, ostatní typy demencí a deprese), jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Seniorům s formou demence, která vylučuje pobyt na otevřeném oddělení.

Odlehčovací služba

Odlehčovací služba je určena lidem ve věku od 50 let se sníženou soběstačností z důvodu jejich věku (senioři), chronického onemocnění či zdravotního postižení, o které pečuje v domácím prostředí jiná pečující osoba.

Ke stažení: