Domov pro seniory Vila Vančurova, (dále jen DPS) je jednou ze sociálních služeb Vila Vančurova o.p.s. dále jen „poskytovatel“.

Poslání sociální služby Domov pro seniory

Posláním sociální služby je vytvořit pro osoby, které nemohou trvale žít ve svém přirozeném sociálním prostředí, důstojnou náhradu za přirozené domácí prostředí a podporovat je ve snaze se co nejvíce přiblížit běžnému způsobu života a pomáhat jim zachovat si sociální vazby.

Cílová skupina

Cílovou skupinu tvoří občané žijící ve městě Opavě a okolí nebo kteří mají vztah k městu Opava a Moravskoslezskému kraji.
Seniorům starším 65let, kteří jsou v důsledku nemoci či chronického postižení trvale odkázáni na péči druhé osoby. Seniorům, kteří nemají dostatek fyzických nebo psychických sil, aby mohli zůstat v domácím prostředí sami, za pomoci rodiny nebo dostupných terénních služeb. Seniorům, kteří mají částečně, nebo úplně sníženou schopnost pohybu.

Cílová skupina:

 • senioři,
 • osoby s chronickým onemocněním,
 • osoby s jiným zdravotním postižením,
 • osoby se zdravotním postižením

Věková struktura:

 • Mladší senioři ( 65-80 let)
 • Starší senioři (nad 80 let)

Komu nejsou služby určeny:

 1. Seniorům s potřebou stálé lékařské péče
 2. Seniorům, kteří potřebují specializovanou psychiatrickou péči
 3. Seniorům s nepřizpůsobivým a konfliktním jednáním, jejichž chování znemožňuje klidné soužití v kolektivu
 4. Seniorům s formou demence, která vylučuje pobyt na otevřeném oddělení
 5. Seniorům závislým na alkoholu či jiných návykových látkách, kteří vyžadují specifický přístup personálu
 6. Seniorům s infekční a parazitární chorobou všech druhů a stadií, při kterých nemocný může být zdrojem nákazy
 7. Seniorům s tuberkulózou (s výjimkou stadií PIII. a MIII. a dalších stabilizovaných a inaktivních forem)
 8. Seniorům s pohlavní chorobou v akutním stadiu; v chronickém stadiu jen na základě vyjádření odborného lékaře příslušného zdravotnického zařízení

Cíle a principy Domova pro seniory:

Našim hlavním cílem je poskytovat podporu a pomoc stárnoucímu člověku a jeho blízkým. Péče v našem centru bude založena především na podpoře soběstačnosti a respektování člověka jako jedinečné lidské bytosti s různorodými potřebami. Důležitá je pro nás také spolupráce s rodinou. Budeme se snažit maximálně respektovat přání klienta a jeho blízkých.
Vila Vančurova o.p.s. by se měla stát otevřeným, živým, veřejně přístupným prostorem. Rádi bychom vybudovali přívětivé a klidné místo, kde se budou přirozeně setkávat a prolínat všechny generace. Budeme usilovat o to, aby prostředí bylo bezpečné, laskavé a vlídné.

Principy:

Každý klient je respektován jako jedinečná lidská bytost s právem na důstojnost, osobní autonomii (možnost brát na sebe přiměřené riziko, možnost plánovat svůj život podle svých hodnot), vlastní volbu a rozhodování, zvyky, hodnoty a vyznání. Je respektována potřeba soukromí a zachování intimity klientů.  Komplex nabízených služeb přispívá ke kvalitě prožitému závěru života.

Poskytované služby a péče se zaměřují na podporu a zachování soběstačnosti klienta a je-li možno, i na zvýšení zbývajících schopností sebeobsluhy. Služby jsou poskytovány v přátelském prostředí a atmosféře. Ačkoliv pro některé klienty nemůžeme nahradit jejich vlastní domov, usilujeme o to být alespoň „ten druhý nejlepší“.

Domov pro seniory vytvářejí lidé – zaměstnanci, dobrovolníci a všichni ostatní, kteří jsou ochotni pomoci nebo přispět Domovu i sebemenší maličkostí. Jimi sdílené hodnoty zajišťují, že se „šance pro důstojné stáří“ nestane jenom prázdným pojmem.

Rozsah poskytovaných služeb

V Domově pro seniory je poskytována klientům sociální služba v rozsahu ustanovení § 49 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů:

Služba podle odstavce 1 obsahuje tyto základní činnosti:

a) poskytnutí ubytování,
b) poskytnutí stravy,
c) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu,
d) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,
e) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
f) sociálně terapeutické činnosti,
g) aktivizační činnosti,
h) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.
g) fakultativní služby.

Obslužná a ošetřovatelská péče je v Domově pro seniory režimem poskytována 24 hodin denně. Ubytování se poskytuje v rozsahu celoročního pobytu.

Zásady poskytování služby

 • Transparentnost
 • Lidskost
 • Respektování přání a potřeb uživatele – uživatel je odborníkem na své problémy a potřeby. Jedině on sám je zná dokonale.
 • Svobodná vůle – každý uživatel se může sám svobodně a bez nátlaku rozhodnout, jaké služby bude využívat, kdy a jak dlouho.
 • Individuální přístup – pracovníci respektují, že je každý člověk jiný a má tedy i jiné potřeby. Proto jsou její služby vždy šity na míru konkrétnímu uživateli. Součástí služby je individuální plánování průběhu služby s uživatelem.
 • Rovnoprávnost – služby jsou všem jednotlivcům z cílové skupiny poskytovány stejně, bez ohledu na původ, náboženské vyznání, politickou orientaci, sociální postavení, rasu, sexuální orientaci či pohlaví.
 • Etika – dodržujeme práva uživatelů a řídíme se Etickým kodexem sociálních pracovníků ČR a Listinou základní práv a svobod.
 • Profesionalita – všechny činnosti jsou pracovníky poskytovány na nejvyšší možné úrovni, pracovníci svou odbornost zvyšují dalším vzděláváním.
 • Nezávislost – základem práce s uživatelem je neustálé budování jeho co největší nezávislosti na péči druhého člověka (tj. na péči rodiny, sousedů, pečovatelky apod.).
 • Ochrana uživatelů před předsudky a negativním hodnocením – pracovníci služby se podílí na pěstování dobré pověsti služby. Zároveň dbají na zásady mlčenlivosti a chovají se diskrétně v místě bydliště uživatele služby. Vyzdvihují přednosti a dovednosti uživatele.

Pomoc je poskytována zejména v těchto situacích:

a) Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, tj. pomoc se samostatným stravováním, s oblékáním a svlékáním se, s obnovováním pohybu po bytě i venku,
b) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, tj. pomoc s ranní hygienou, s koupáním, s použitím WC, s výměnou plen, s mytím vlasů, stříháním nehtů,
c) poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, tj. zajištění diety (racionální, diabetické, nízkocholesterové, šetřící), pomoc se servírováním jídla, s nákupem potravin,
d) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, tj. pomoc s dopravou k lékaři, za kulturou v blízkém okolí, pořádání kulturních a společenských akcí v DPS apod.

Kapacita pobytové služby v DPS je 46 míst