Vážíme si toho, že jste si vybrali Vilu Vančurovu o.p.s. jako místo, kde chcete trávit svůj život. Proto, aby jste se stali našimi žadateli je potřeba splnit následující:

1. Vybrat si odpovídající sociální službu:

 • Domov pro seniory
 • Domov se zvláštním režimem
 • Odlehčovací službu

2. Vyplnit Žádost o sociální službu, její součástí je formulář pro praktického lékaře: Vyjádření lékaře o zdravotním stavu zájemce. Formuláře jsou dostupné na internetových stránkách, v recepci zařízení nebo kanceláři sociální pracovnice.

3. Vyplněnou a podepsanou Žádost o sociální službu spolu s Vyjádřením lékaře a přílohami doručit sociální pracovnici. Můžete je poslat poštou na adresu zařízení nebo přinést osobně a předat na recepci.

 • Je-li zájemce omezen ve způsobilosti k právním úkonům, podepisuje žádost soudem ustanovený opatrovník a kopii rozhodnutí soudu doloží k žádosti. Nebo ustanovený zástupce na základě ověřené plné moci.
 • Pokud se žadatel nepodepíše, ale je schopen porozumět obsahu a je schopen udělit souhlas jiným způsobem, tak svůj souhlas stvrdí před 2 svědky, kteří se podepíší za něj a uvedou svá jména.
 • Pokud se však žadatel nepodepíše ani nerozumí obsahu jednání, musí být toto potvrzeno lékařem na Formuláři: Potvrzení lékaře o neschopnosti samostatně jednat a podepisovat se.

Pokud si nebudete vědět s čímkoliv rady, můžete si domluvit schůzku se sociální pracovnicí, která vyřizuje žádosti o přijetí.

KDY BUDU PŘIJAT/A?

Po doručení žádosti, která je doložena potřebnou dokumentací se sejde sociální komise (ředitel, sociální pracovnice, vrchní sestra) a projednají, zda Vaše žádost odpovídá požadované soc. službě (viz. Poslání a Cíle – cílová skupina).

Kompletní přijatou žádost oboduje sociální komise dle předem stanovených kritérií. Při bodování posuzujeme následující oblasti:

 • místo trvalého bydliště žadatele
 • věk žadatele
 • možnosti zajištění péče v přirozeném prostředí žadatele a možnosti péče do budoucna (zohledňuje se rodinná situace, zda se jedná o osamělého žadatele, o žadatele již umístěného v jiném pobytovém zařízení, LDN apod.)
 • zdravotní stav a soběstačnost žadatele (posuzuje se míra potřebnosti žadatele z hlediska potřeby péče, která se odvíjí od zdravotního stavu)
 • sociální situace žadatele (přihlíží se k důvodům a naléhavosti konkrétní žádosti, možnosti využití terénních sociálních služeb apod.)

Obdržíte Oznámení o zařazení/nezařazení do evidence na požadovanou sociální službu. Následně se s Vámi sociální pracovnice spojí a dohodne si s Vámi termín sociálního šetření. Sociální šetření může proběhnout v místě Vašeho pobytu nebo v našem zařízení. Sociální šetření slouží ke zjištění informací o Vaší nepříznivé sociální situaci, jakou pomoc potřebujete v péči o Vaší osobu, zda je ve Vašem okolí někdo, kdo Vám ji může poskytnout, jaká jsou Vaše očekávání od služby. Za nepříznivou sociální situaci považujeme stav, kdy senior z důvodu snížené soběstačnosti způsobené věkem a zdravotním stavem, nemůže vést samostatný život ve svém domově, potřebuje pravidelnou podporu a pomoc při zajištění svých potřeb a zároveň tuto péči nelze zajistit dostupnými terénními službami nebo péčí rodinných příslušníků či blízkých osob.

Je-li volná kapacita může být s Vámi sepsána Smlouva o poskytnutí soc. služby.

ZPŮSOB UZAVÍRÁNÍ SMLOUVY?

Jakmile se uvolní místo, sociální komise projednává žádosti dle kritérií pro příjem klienta a to dle aktuálního stavu volných míst (na 1lůžkových, 2 lůžkových pokojích), posuzuje možné soužití žadatele se svým spolubydlícím, dle možných kontraindikací k přijetí do pobytové sociální služby.

Je-li pro Vás vhodné místo k přijetí, sociální pracovnice Vás nebo kontaktní osobu, (kterou jste si v žádosti určili), vyzve telefonicky k nástupu. Domluví si s Vámi a s kontaktní osobou termín návštěvy, na které Vám zodpoví Vaše případné dotazy. Pokud klient souhlasí s podmínkami přijetí do Domova pro seniory, sociální pracovnice s ním a s plátcem služeb, je-li odlišný od klienta, sepíše „Smlouvu o poskytnutí služby sociální péče ve Vila Vančurova o.p.s. – Domově pro seniory, Domově se zvláštním režimem nebo Odlehčovací službě“ na pobyt. V odůvodněných případech sepíše sociální pracovnice smlouvu s klientem/plátcem služeb v den přijetí do Domova pro seniory.

Klient při sepsání smlouvy předloží:

 • občanský průkaz
 • kartu pojišťovny
 • rozhodnutí o přiznání příspěvku na péči
 • potvrzení o příjmu (např. důchodový výměr)
 • občanský průkaz osoby, která bude společně s klientem plátce služeb
 • lékařskou zprávu
 • vyplněný sociální dotazník

Přílohy smlouvy jsou následující:

 • výňatek z domácího řádu
 • informace o zpracování osobních údajů klientů (GDPR)
 • rozsah požadovaných činností

Sociálním pracovníkem je klientovi založen sociální spis, jehož obsahem jsou i uložené smlouvy.

JAK PROBÍHÁ NÁSTUP?

Nástup probíhá v pracovní dny mezi 9.00 – 10.00 hod. Klient je po příjezdu do Domova pro seniory přivítán sociálním pracovníkem a pracovníkem týmu v přímé péči a uveden do pokoje, který bude obývat. Pokud se jedná o vícelůžkový pokoj, je klient představen spolubydlícím. Pracovník klienta seznámí s obsluhou signalizačního zařízení, ukáže mu koupelnu a toaletu a úložné prostory. Klient je dále seznámen s obvyklým chodem života na oddělení a proveden oddělením s vysvětlením, kde se nachází jaké prostory.

Samotné ubytování provede klient za pomoci buď rodinných příslušníků, nebo personálu oddělení.

Zdravotní sestra vyplní s klientem, popř. jeho rodinou, vstupní ošetřovatelské vyšetření. Převezme léky a kompenzační pomůcky (např. pomůcky pro inkontinenci). Domluví termín přeregistrování k našemu lékaři.

Do tří dnů od nástupu je klient proveden objektem Domova pro seniory, opět s vysvětlením, kde se nachází konkrétní prostory a jak je může využít. Klient je dále navštíven aktivizačním pracovníkem, který jej seznámí s aktivizačními programy a s dalšími možnostmi kulturních, společenských a zájmových aktivit.

Během prvního měsíce sestaví klíčový pracovník s klientem individuální plán péče, na základě jeho potřeb a schopností.

Na zpracování individuálního plánu se podílí: klient, podle přání klienta rodinný příslušník či blízká osoba, klíčový pracovník, zdravotní sestra, sociální pracovnice, vrchní sestra, aktivizační pracovník.

Komplexní individuální plán klienta má 3 části – základní (vstupní přání uvedeno v Rozsahu požadovaných činností, příloze smlouvy klienta), plán péče a osobní cíle klienta.
Blíže život ve Vile Vančurově upravuje domácí řád.

KDO O MĚ BUDE PEČOVAT?

Zdravotní péči poskytujeme našim klientům na základě indikace lékaře prostřednictvím vlastních plně kvalifikovaných zdravotnických pracovníků v době od 7.00 do 19.00 hodin. Akutní zdravotní péči v nočních hodinách zajišťuje Rychlá záchranná služba na základě telefonické výzvy vyškolených a kvalifikovaných pracovníků v přímé péči, kteří jsou k dispozici nepřetržitě 24 hod.

Zdravotní sestry vychystávají a podávají léčivé přípravky v různých formách, aplikaci inzulínu, převazy, měření fyziologických hodnot, hodnocení rizika vzniku dekubitů, dehydratace a pádů. Dále provádíme aktivizační cvičení jako prevenci imobilizačního syndromu.

Ošetřovatelskou péči provádíme v úzké spolupráci se zdravotnickými pracovníky prostřednictvím pracovníků přímé péče (pečovatelů).

Lékařskou péči zajišťujeme prostřednictvím praktického lékaře, vizitou 1x měsíčně na pokojích klientů. V případě potřeby zajišťujeme vyšetření a ošetření ve zdravotnickém zařízení nebo jiné odborné ambulanci a objednáváme na převoz sanitku. Doprovod k odborným lékařům mimo naše zařízení si zajišťuje rodinný příslušník.

Klientovi je zapůjčeno přenosné bezpečnostní tlačítko, kterým si může přivolat pomoc personálu v případě zhoršení zdravotního stavu.

POSKYTNUTÍ POBYTOVÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY SE VYLUČUJE, JESTLIŽE

a) zdravotní stav osoby vyžaduje poskytnutí ústavní péče ve zdravotnickém zařízení,
b) osoba není schopna pobytu v zařízení sociálních služeb z důvodu akutní infekční nemoci, nebo
c) chování osoby by z důvodu duševní poruchy závažným způsobem narušovalo kolektivní soužití; to neplatí, jde-li o poskytnutí pobytové sociální služby v domově se zvláštním režimem.