Domov se zvláštním režimem Vila Vančurova o.p.s., (dále jen DZR) je jednou ze sociálních služeb organizace, dále jen „poskytovatel“.

Poslání sociální služby Domov se zvláštním režimem

Posláním Domova se zvláštním režimem Vila Vančurova je poskytování pobytových sociálních služeb osobám se stařeckou demencí, Alzheimerovou demencí, či jinými typy demencí a/nebo osobám s chronickým duševním onemocněním, které se ocitly v nepříznivé životní/sociální situaci a nejsou schopny žít ve svém domácím prostředí ani za pomoci svých rodinných příslušníků, jiných pečujících osob anebo za využití sociálních služeb a jejich zdravotní stav vyžaduje pravidelnou pomoc při uspokojování jejich potřeb. Posláním Domova se zvláštním režimem Vila Vančurova je také zachovávat a rozvíjet soběstačnost klientů, společenské návyky a dovednosti.

Cílová skupina Domova se zvláštním režimem

Cílovou skupinu DZR tvoří občané žijící ve městě Opavě a okolí nebo kteří mají vztah k městu Opava a Moravskoslezskému kraji. Cílovou skupinou jsou osoby, které mají sníženou soběstačnost z důvodu chronického duševního onemocnění tohoto typu: organické duševní poruchy včetně symptomatických (stařecká demence, Alzheimerova demence, ostatní typy demencí a deprese), jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Zařízení není určeno pro osoby závislé na návykových látkách a dále pro osoby, jejichž zdravotní stav vyžaduje léčení a ošetření v lůžkovém zdravotnickém zařízení.

Cílová skupina:

 • senioři se stařeckou demencí
 • osoby s Alzheimerovou demencí a ostatní typy demencí
 • osoby s chronickým duševním onemocněním

Věková struktura:

 • Mladší senioři ( 65-80 let)
 • Starší senioři (nad 80 let)

Komu nejsou služby určeny:

 1. lidem s potřebou stálé lékařské péče
 2. lidem závislým na alkoholu či jiných návykových látkách, kteří vyžadují specifický přístup personálu
 3. lidem s vrozeným mentálním onemocněním
 4. lidem s infekčním a parazitární chorobou všech druhů a stádií, při kterých nemocný může být zdrojem nákazy
 5. lidem s tuberkulózou (s vyjímkou stádií PIII. a MIII. a dalších stabilizovaných a inaktivních forem)
 6. lidem s pohlavní chorobou v akutním stadiu, v chronickém stadiu jen na základě vyjádření odborného lékaře příslušného zdravotnického zařízení
 7. lidem, kterým bylo ukončeno poskytování stejné sociální služby z důvodu porušování povinností vyplývajících ze smlouvy a to v kratší době než je 6 měsíců před podáním žádosti.

Cíle  a principy Domova se zvláštním režimem

Cílem Domova se zvláštním režimem Vila Vančurova je poskytnout potřebnou pomoc a podporu stárnoucímu člověku a jeho blízkým.

 • Maximálně podporovat fyzické a duševní zdraví (přístup k lékařské péči, dostatek informací, jakým způsobem se starat o své zdraví),
 • poskytovat podporu v oblasti právních úkonů (podpora a zastání při rozhodování o právních úkonech, při jejich uskutečňování či při řešení jejich případných právních důsledků),

Cílem je vytvoření podmínek, ve kterých se budou naší klienti cítit bezpečně a  prostředí, které  jim umožní prožít svůj život důstojně, co nejpřirozeněji, a které jim pomůže zachovat vazby a vzpomínky na svůj domov a prostředí ve kterém žili.

 • podporovat autonomii klientů v jednání a v sebeurčení (podpora při naplňování svých práv a oprávněných zájmů, možnost rozhodovat se o každodenních záležitostech, možnost brát na sebe přiměřené riziko, možnost plánovat svůj život podle svých hodnot)
 • důraz klademe na kvalitu a komplexnost poskytovaných úkonů a v neposlední řadě na  komunikaci  a podporu uživatele a tím pozitivní působení na jeho psychiku. Naší snahou je také pomáhat uživatelům žít co nejplnohodnotnější život, tj. podporujeme uživatele v návratu do společnosti (např. pomáháme jim obnovit kontakty se vzdálenou rodinou, s dřívějšími přáteli, zájem o veřejné dění, o jejich bývalé koníčky apod.),

Cílem je také poskytovat služby takovým způsobem, aby motivovaly klienty k co nejvyšší míře samostatnosti. Cílem je také podporovat klienty prostřednictvím reminiscence a reminiscenční terapie a také prostřednictvím prvků psychobiografického modelu péče k udržení mentální pohody.

 • udržovat, případně i zlepšovat soběstačnost a samostatnost klientů prostřednictvím vhodných aktivizací.

Principy:

 • zachovávat lidskou důstojnost klientů
 • dodržovat základní lidská práva a základní svobody klientů
 • poskytovat odpovídající péči v odpovídajícím množství a kvalitě
 • dbát na osobní svobodu a práva klientů s ohledem na to, aby nedocházelo k porušování práv a omezování svobod druhých klientů
 • respektovat v co nejvyšší možné míře přání a potřeby klientů s cílem dosáhnout co nejvyšší míry důstojného stáří
 • vytvářet prostředí bezpečné a plné důvěry pro požití spokojeného stáří klientů
 • pomáhat a podporovat klienta v co největší míře soběstačnosti prostřednictvím specifických přístupů
 • respektovat člověka jako jedinečnou lidskou bytost s různorodými potřebami a osobitým životním příběhem
 • respektovat klienta jako jedinečnou lidskou bytost s právem na důstojnost, svobodné rozhodování, osobní autonomii, zvyky, hodnoty a vyznání
 • spolupracovat s rodinou na co nejvíce individualizované péči o klienta – zapojení všech generací
 • individuálního přístupu ke každému klientu zvlášť

Rozsah poskytovaných služeb

V Domově se zvláštním režimem je poskytována klientům sociální služba v rozsahu ustanovení § 50 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů:

 • Poskytnutí ubytování,
 • poskytnutí stravy,
 • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu,
 • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
 • sociálně terapeutické činnosti,
 • aktivizační činnosti,
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí,
 • fakultativní služby.

Obslužná a ošetřovatelská péče je v Domově se zvláštním režimem poskytována 24 hodin denně. Ubytování se poskytuje v rozsahu celoročního pobytu. Režim poskytované sociální služby je přizpůsoben specifickým potřebám těchto osob – Domov se zvláštním režimem je polouzavřené oddělení s maximálním důrazem kladeným na co nejvyšší zachování lidské důstojnosti a základních lidských práv při poskytování sociální služby. Klienti se mohou pohybovat mimo oddělení pouze v doprovodu jiné osoby.

Zásady poskytování služby

 • Transparentnost
 • Lidskost
 • Respektování přání a potřeb uživatele – uživatel je odborníkem na své problémy a potřeby. Jedině on sám je zná dokonale.
 • Svobodná vůle – každý uživatel se může sám svobodně a bez nátlaku rozhodnout, jaké služby bude využívat, kdy a jak dlouho.
 • Individuální přístup – pracovníci respektují, že je každý člověk jiný a má tedy i jiné potřeby. Proto jsou její služby vždy šity na míru konkrétnímu uživateli. Součástí služby je individuální plánování průběhu služby s uživatelem.
 • Rovnoprávnost – služby jsou všem jednotlivcům z cílové skupiny poskytovány stejně, bez ohledu na původ, náboženské vyznání, politickou orientaci, sociální postavení, rasu, sexuální orientaci či pohlaví.
 • Etika – dodržujeme práva uživatelů a řídíme se Etickým kodexem sociálních pracovníků ČR a Listinou základní práv a svobod.
 • Profesionalita – všechny činnosti jsou pracovníky poskytovány na nejvyšší možné úrovni, pracovníci svou odbornost zvyšují dalším vzděláváním.
 • Nezávislost – základem práce s uživatelem je neustálé budování jeho co největší nezávislosti na péči druhého člověka (tj. na péči rodiny, sousedů, pečovatelky apod.).
 • Ochrana uživatelů před předsudky a negativním hodnocením – pracovníci služby se podílí na pěstování dobré pověsti služby. Zároveň dbají na zásady mlčenlivosti a chovají se diskrétně v místě bydliště uživatele služby. Vyzdvihují přednosti a dovednosti uživatele.

Pomoc je poskytována zejména v těchto situacích:

a) Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, tj. pomoc se samostatným stravováním, s oblékáním a svlékáním se, s obnovováním pohybu po bytě i venku,
b) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, tj. pomoc s ranní hygienou, s koupáním, s použitím WC, s výměnou plen, s mytím vlasů, stříháním nehtů,
c) poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, tj. pomoc s ohřevem a servírováním jídla, s nákupem potravin,
d) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, tj. pomoc s dopravou k lékaři, za kulturou v blízkém okolí apod.

Kapacita pobytové  služby  v Domově se zvláštním režimem (dále jen DZR) je 8 lůžek.