Úhrada sociálních služeb Odlehčovací služby

Úhrada za pobyt v Odlehčovacích službách je stanovena podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a vyhláškou č. 505/2006, v platném znění.

1. Ubytování                                   305,- Kč/den.

2. Stravování                                  255,- Kč/den.

3. Péče                                            příspěvek na péči*


CELKEM MĚSÍČNĚ                      17.035 Kč + příspěvek na péči

 

*Poskytovatel se zavazuje poskytnout v Odlehčovací službě následující úkony péče:

 1. pomoc při zvládání běžných úkonů péče                                                                                                                            135 Kč/hod.
 • pomoc a podpora při podávání jídla a pití
 • pomoc při oblékaní a svlékání včetně speciálních pomůcek
 • pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík
 • pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním i vnějším prostředí

 

 1. pomoc při osobní hygieně                                                                                                                                                    135 Kč/hod.
 • pomoc při úkonech osobní hygieny
 • pomoc při základné péči o vlasy a nehty
 • pomoc při použití WC

 

 1. zprostředkování kontaktu se společenským prostředím                                                                                                  135 Kč/hod.
 • doprovázení k lékaři, na zájmové a volnočasové aktivity, na orgány veřejné zprávy, instituce a jiné navazující služby
 • pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou, pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob

 

 1. sociálně terapeutické činnosti                                                                                                                                             135 Kč/hod.
 • socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob

 

 1. pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí                                            135 Kč/hod.
 • pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů
 • pomoc při vyřizování běžných záležitostí

 

 1. výchovné, vzdělávání a aktivizační činnosti                                                                                                                       135 Kč/hod.
 • nácvik a upevňování motorických schopností, psychických a sociálních schopností a dovedností
 • podpora při zajištění chodu domácnosti

 

Úhrada za poskytované služby je vyčíslena na základě skutečně spotřebovaného času k zajištění péče o klienta. Trvá-li úkon kratší dobu než 1 hodinu, poměrná část úhrady se krátí.

 

*Těm, kteří potřebují pomoc druhé osoby, je prostřednictvím Úřadu práce měsíčně vyplácen Příspěvek na péči. Výše příspěvku na péči se odvíjí od míry podpory druhé osoby, a to ve 4. stupních od 880 Kč, 4.400 Kč, 8.800 Kč/12.800 Kč až do 13.200 Kč/19.200 Kč.

 

Spoluúčast na úhradě v Domově se zvláštním režimem

 

Spoluúčast na úhradě doplatku

Podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění, musí po úhradě pobytu v Domově pro seniory klientovi zůstat alespoň 15% z jeho příjmu. V případě, že klient nemá dostatečný příjem na úhradu pobytu, obracíme se na rodinného příslušníka (nebo osobu blízkou či právnickou osobu) se Smlouvou o spoluúčasti na doplatku na poskytování sociálních služeb tak, aby byla úhrada za pobyt doplacena do plné výše úhrady.

 

Spoluúčast na úhradě nákladů

Naši snahou je poskytovat kvalitní péči zaměřenou na individuální potřeby každého klienta v odpovídajícím prostředí. Obecně je dáno, že skutečné měsíční náklady na lůžko v pobytových zařízeních sociálních služeb činí 40 000 Kč. Uvědomujeme si, že bez finanční pomoci Ministerstva práce a sociálních věcí, Moravskoslezského kraje, Magistrátu města Opavy, sponzorů a dárců by nebylo v našich silách tuto službu v dané kvalitě poskytovat. Obracíme se proto o spoluúčast na úhradě nákladů v sociální službě i na rodinné příslušníky klientů (příbuzné nebo osoby blízké, příp. právnické osoby), se kterými uzavíráme Smlouvu o spoluúčasti na úhradě nákladů v sociální službě.

 

Jednolůžkový pokoj                             9.500,- Kč/měsíčně

Dvoulůžkový pokoj                               8.400,- Kč/měsíčně