Odlehčovací služba Vila Vančurova, (dále jen ODL) je jednou ze sociálních služeb Vila Vančurova o.p.s. dále jen „poskytovatel“.

Poslání sociální služby ODL

Posláním odlehčovací služby je zajištění osobních potřeb klientů v oblasti péče. Jedná se o klienty, kteří si nejsou schopni tyto potřeby zajistit sami, a to z důvodu zdravotních či sociálních, v přirozeném prostředí. Posláním odlehčovací služby je také umožnit pečující osobě odpočinek a regeneraci fyzických i psychických sil.

Cílová skupina – komu jsou služby určeny

Cílovou skupinu tvoří občané žijící ve městě Opavě a okolí nebo kteří mají vztah k městu Opava a Moravskoslezskému kraji. Odlehčovací služba je určena lidem ve věku od 50 let se sníženou soběstačností z důvodu jejich věku (senioři), chronického onemocnění či zdravotního postižení, o které pečuje v domácím prostředí jiná pečující osoba. Cílovou skupinou jsou také pečující osoby, kterým poskytováním odlehčovacích služeb umožňujeme odpočinek v péči o opečovávanou osobu.

Cílová skupina:

 • senioři,
 • osoby s chronickým onemocněním,
 • osoby s jiným zdravotním postižením,
 • osoby se zdravotním postižením,
 • senioři

Věková struktura:

 • Dospělí  (50 let-64 let)
 • Mladší senioři ( 65-80 let)
 • Starší senioři (nad 80 let)

Komu nejsou služby určeny:

 • Seniorům s potřebou stálé lékařské péče
 • Seniorům, kteří potřebují specializovanou psychiatrickou péči
 • Seniorům s nepřizpůsobivým a konfliktním jednáním, jejichž chování znemožňuje klidné soužití v kolektivu
 • Seniorům s formou demence, která vylučuje pobyt na otevřeném oddělení
 • Seniorům závislým na alkoholu či jiných návykových látkách, kteří vyžadují specifický přístup personálu
 • Seniorům s infekční a parazitární chorobou všech druhů a stadií, při kterých nemocný může být zdrojem nákazy
 • Seniorům s tuberkulózou (s výjimkou stadií PIII. a MIII. a dalších stabilizovaných a inaktivních forem)
 • Seniorům s pohlavní chorobou v akutním stadiu; v chronickém stadiu jen na základě vyjádření odborného lékaře příslušného zdravotnického zařízení

Cíle

Poskytováním odlehčovací služby podporujeme domácí péči v rodinách.

Cílem odlehčovací služby ve Vile Vančurově je zajistit klientům, kteří potřebují péči druhé osoby z důvodu snížené soběstačnosti pobytovou službu na přechodnou dobu, kdy se o ně není schopna postarat pečující osoba např. z důvodu náhle indispozice, vyčerpání, odcestování apod. Cílem tedy je zabezpečit potřeby klienta a umožnit pečující osobě odpočinek v náročné péči.

 • Maximálně podporovat fyzické a duševní zdraví,
 • poskytovat podporu v oblasti právních úkonů (podpora a zastání při rozhodování o právních úkonech, při jejich uskutečňování či při řešení jejich případných právních důsledků),
 • podporovat autonomii klientů v jednání a v sebeurčení (podpora při naplňování svých práv a oprávněných zájmů, možnost rozhodovat se o každodenních záležitostech, možnost brát na sebe přiměřené riziko, možnost plánovat svůj život podle svých hodnot)
 • důraz klademe na kvalitu a komplexnost poskytovaných úkonů a v neposlední řadě na  komunikaci  a podporu uživatele a tím pozitivní působení na jeho psychiku. Naší snahou je také pomáhat uživatelům žít co nejplnohodnotnější život, tj. podporujeme uživatele v návratu do společnosti (např. pomáháme jim obnovit kontakty se vzdálenou rodinou, s dřívějšími přáteli, zájem o veřejné dění, o jejich bývalé koníčky apod.),
 • udržovat, případně i zlepšovat soběstačnost a samostatnost klientů prostřednictvím vhodných aktivizací.

Rozsah poskytovaných služeb

V Odlehčovací službě je poskytována klientům sociální služba v rozsahu ustanovení § 44 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů:

Služba podle odstavce 1 obsahuje tyto základní činnosti:

a) poskytnutí ubytování,
b) poskytnutí stravy,
c) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu,
d) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,
e) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
f) sociálně terapeutické činnosti,
g) aktivizační činnosti,
h) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.
g) fakultativní služby.

Obslužná a ošetřovatelská péče je v ODL poskytována 24 hodin denně. Ubytování se poskytuje v rozsahu 7 dnů – 3 měsíců. Důvodem pro delší pobyt v odlehčovací službě je výjimečná či krizová situace, jako např. úmrtí pečující osoby, zhoršený zdravotní stav pečující osoby nebo jiná krizová situace v rodině.

Zásady poskytování služby

 • Transparentnost
 • Lidskost
 • Respektování přání a potřeb uživatele – uživatel je odborníkem na své problémy a potřeby. Jedině on sám je zná dokonale.
 • Svobodná vůle – každý uživatel se může sám svobodně a bez nátlaku rozhodnout, jaké služby bude využívat, kdy a jak dlouho.
 • Individuální přístup – pracovníci respektují, že je každý člověk jiný a má tedy i jiné potřeby. Proto jsou její služby vždy šity na míru konkrétnímu uživateli. Součástí služby je individuální plánování průběhu služby s uživatelem.
 • Rovnoprávnost – služby jsou všem jednotlivcům z cílové skupiny poskytovány stejně, bez ohledu na původ, náboženské vyznání, politickou orientaci, sociální postavení, rasu, sexuální orientaci či pohlaví.
 • Etika – dodržujeme práva uživatelů a řídíme se Etickým kodexem sociálních pracovníků ČR a Listinou základní práv a svobod.
 • Profesionalita – všechny činnosti jsou pracovníky poskytovány na nejvyšší možné úrovni, pracovníci svou odbornost zvyšují dalším vzděláváním.
 • Nezávislost – základem práce s uživatelem je neustálé budování jeho co největší nezávislosti na péči druhého člověka (tj. na péči rodiny, sousedů, pečovatelky apod.).
 • Ochrana uživatelů před předsudky a negativním hodnocením – pracovníci služby se podílí na pěstování dobré pověsti služby. Zároveň dbají na zásady mlčenlivosti a chovají se diskrétně v místě bydliště uživatele služby. Vyzdvihují přednosti a dovednosti uživatele.

Pomoc je poskytována zejména v těchto situacích:

a) Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, tj. pomoc se samostatným stravováním, s oblékáním a svlékáním se, s obnovováním pohybu po bytě i venku,
b) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, tj. pomoc s ranní hygienou, s koupáním, s použitím WC, s výměnou plen, s mytím vlasů, stříháním nehtů,
c) poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, tj. zajištění diety (racionální, diabetické, nízkocholesterové, šetřící), pomoc se servírováním jídla, s nákupem potravin,
d) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, tj. pomoc s dopravou k lékaři, za kulturou v blízkém okolí, pořádání kulturních a společenských akcí v DPS apod.

Kapacita pobytové služby v ODL 2 lůžka