Zřizovatel: Vila Vančurova o.p.s.
Vančurova 5,  Opava  746 01
www.vilavancurova.cz
IČO: 02250152
Zpracovatel:  Miroslav Glos, MBA
Místo realizace: Vila Vančurova o.p.s., Vančurova 5, Opava
Druh poskytované služby: odlehčovací služba pobytová (§44, Zákona o sociálních službách, 108/2006 Sb.)
Zodpovědná osoba: Miroslav Glos, MBA, ředitel

1. Cílová skupina

Odlehčovací služba je určena lidem ve věku od 50 let se sníženou soběstačností z důvodu jejich věku (senioři), chronického onemocnění či zdravotního postižení, o které pečuje v domácím prostředí jiná pečující osoba. Cílovou skupinou jsou také pečující osoby, kterým poskytováním odlehčovacích služeb umožňujeme odpočinek v péči o opečovávanou osobu.

Pro koho není služba určena

 • Seniorům s potřebou stálé lékařské péče.
 • Seniorům, kteří potřebují specializovanou psychiatrickou péči.
 • Seniorům s nepřizpůsobivým a konfliktním jednáním, jejichž chování znemožňuje klidné soužití v kolektivu.
 • Seniorům s formou demence, která vylučuje pobyt na otevřeném oddělení.
 • Seniorům závislým na alkoholu či jiných návykových látkách, kteří vyžadují specifický přístup personálu.
 • Seniorům s infekční a parazitární chorobou všech druhů a stádií, při kterých nemocný může být zdrojem nákazy.
 • Seniorům s tuberkulózou (mimo stádií PIII. a MIII. a dalších stabilizovaných a inaktivních forem).
 • Seniorům s pohlavní chorobou v akutním stadiu; v chronickém stadiu jen na základě vyjádření odborného lékaře příslušného zdravotnického zařízení.

2. Cíle, poslání a principy odlehčovací služby

Cílem odlehčovací služby ve Vile Vančurově je zajistit klientům, kteří potřebují péči druhé osoby z důvodu snížené soběstačnosti pobytovou službu na přechodnou dobu, kdy se o ně není schopna postarat pečující osoba např. z důvodu náhle indispozice, vyčerpání, odcestování apod. Cílem tedy je zabezpečit potřeby klienta a umožnit pečující osobě odpočinek v náročné péči.

Poskytováním odlehčovací služby podporujeme domácí péči v rodinách.

Posláním odlehčovací služby je zajištění osobních potřeb klientů v oblasti péče. Jedná se o klienty, kteří si nejsou schopni tyto potřeby zajistit sami, a to z důvodu zdravotních či sociálních, v přirozeném prostředí. Posláním odlehčovací služby je také umožnit pečující osobě odpočinek a regeneraci fyzických i psychických sil.  Je-li volné místo, ředitel může rozhodnout o prodloužení odlehčovací služby na základě nové Smlouvy o poskytování sociální péče,  pokud u klienta nastane situace zvláštního zřetele. Za situaci zvláštního zřetele se považuje situace, kdy se klient  nemůže vrátit do domácí péče, neboť péči nelze již zajistit za pomoci blízké osoby a terénních sociálních služeb.

Odlehčovací služba se řídí následujícími principy:

 • pomáhat a podporovat člověka v co největší míře k soběstačnosti
 • respektovat člověka jako jedinečnou lidskou bytost s různorodými potřebami a osobitým životním příběhem
 • respektovat klienta jako jedinečnou lidskou bytost s právem na důstojnost, svobodné rozhodování, osobní autonomii, zvyky, hodnoty a vyznání
 • spolupracovat s rodinou na co nejvíce individualizované péči o klienta – zapojení všech generací
 • individuálního přístupu ke každému klientu zvlášť

3. Jednání se zájemcem o službu

Proces jednání se zájemcem o službu začíná již poskytováním informací o námi nabízených službách. Vila Vančurova o.p.s. se snaží dostatečně informovat o sociální službě prostřednictvím informačních brožur, letáků, webových stránek www.vilavancurova.cz a dalšími vhodnými způsoby (články v periodicích apod.).

Zájemci o odlehčovací službu mohou kontaktovat sociální pracovnici několika způsoby – telefonicky, emailem, osobně nebo písemně dopisem.

Sociální pracovnice na jednání se zájemcem předává zájemci komplexní informace o poskytované odlehčovací službě. Zájemce o službu seznámí s procesem přijímání klientů, předá formuláře žádostí o službu, poskytne základní sociální poradenství (např. informace o příspěvku na péči, informace o dalších sociálních službách pro seniory). Jednání probíhá za základě předem domluvené schůzky nebo v úředních hodinách sociální pracovnice, které jsou zveřejněny v prostorách budovy Vila Vančurova o.p.s., na tištěných materiálech a na vizitkách.

Sociální pracovnice sděluje zájemci informace přijatelným způsobem (např. i usnadňovanou komunikací) a v rozsahu, který je v souladu s jeho možností pochopení.

Sociální pracovnice pomáhá zájemci s definováním jeho zakázky, tj. to, co zájemce do poskytované služby očekává, jaké jsou jeho osobní cíle. Rovněž poskytne další potřebné informace (nasměruje zájemce na jinou sociální službu v případě, že odlehčovací služba není dle zakázky zájemce ta vhodná, poskytne sociálně právní poradenství nebo poskytne informace o dalších sociálních službách).                                                                                          
Na konci rozhovoru sociální pracovnice shrne, co se zájemcem probrali, a zrekapituluje závěr.

Zájemce o službu vyjadřuje svůj zájem o poskytování služby prostřednictvím řádně vyplněné žádosti, kterou zašle sociální pracovnici poštou nebo emailem, nebo doručí osobně do Vily Vančurovy. Sociální pracovnice přijme vyplněnou žádost a opatří ji pořadovým číslem. Žádost projednává sociální komise a o výsledku jednání je zájemce informován (buď telefonicky, nebo písemně emaile/poštou).                                                                                      
Neoddělitelnou součástí žádosti je vyjádření lékaře o stavu zájemce o službu.

V souladu s § 91 odst. 3 zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách v platném znění, může Vila Vančurova o.p.s. poskytující odlehčující služby odmítnout uzavřít se zájemcem smlouvu o poskytování sociální služby, pokud:

 • odlehčovací služba neposkytuje službu, o kterou zájemce žádá
 • odlehčovací služba nemá dostatečnou kapacitu
 • zdravotní stav uchazeče, který žádá o poskytnutí odlehčovací služby, toto vylučuje

Pokud klient souhlasí s podmínkami přijetí do odlehčovací služby, sociální pracovnice s klientem sepíše „Smlouvu o poskytnutí služby sociální péče ve Vile Vančurově o.p.s. – odlehčovací pobyt“.  Klient, případně pečující osoba, si ještě před přijetím k odlehčovací službě sjednají schůzku se sociální pracovnicí. Na této schůzce dojde k uzavření smlouvy a podání všech informací důležitých pro nástup klienta. V odůvodněných případech sepíše sociální pracovnice smlouvu s klientem/plátcem služeb v den přijetí.

4. Popis způsobu uzavírání smlouvy o poskytnutí sociální služby, tvorba individuálních plánů

Pokud klient souhlasí s podmínkami přijetí na Odlehčovací službu, sociální pracovnice s ním a s plátcem služeb, je-li odlišný od klienta, sepíše „Smlouvu o poskytnutí služby sociální péče ve Vila Vančurova o.p.s. – Odlehčovací služba“ na pobyt.

Klient, případně i plátce služeb si ještě před přijetím do odlehčovací služby sjednají schůzku se sociální pracovnicí. Na této schůzce dojde k uzavření smlouvy a podání všech informací důležitých pro nástup klienta. V odůvodněných případech sepíše sociální pracovnice smlouvu s klientem/plátcem služeb v den přijetí do odlehčovací služby.

Klient při sepsání smlouvy předloží:

 • občanský průkaz
 • kartu pojišťovny
 • rozhodnutí o přiznání příspěvku na péči
 • potvrzení o příjmu (např. důchodový výměr)
 • občanský průkaz osoby, která bude společně s klientem plátce služeb
 • lékařskou zprávu
 • vyplněný sociální dotazník

Sociální pracovnice veškeré dokumenty řádně zkontroluje a vyplní s klientem smlouvu. Nechá klientovi dostatek prostoru pro prostudování smlouvy a jejich příloh.

Přílohy smlouvy jsou následující:

 • domácí řád
 • informace o zpracování osobních údajů klientů (GDPR)
 • rozsah požadovaných činností s uvedením cíle klienta

V průběhu schůzky má možnost klient i plátce služeb klást doplňující otázky, které jsou vždy zodpovězeny sociální pracovnicí.

Sociálním pracovníkem je klientovi založen sociální spis, jehož obsahem jsou i uložené smlouvy. Všichni pracovníci, kteří přijdou do styku s touto dokumentací, jsou vázáni mlčenlivostí.

Klient je po příjezdu do Odlehčovací služby přivítán pracovníkem týmu v přímé péči a uveden do pokoje, který bude obývat. Pracovník klienta seznámí s obsluhou signalizačního zařízení, ukáže mu koupelnu a toaletu a úložné prostory. Klient je dále seznámen s obvyklým chodem života na oddělení a proveden oddělením s vysvětlením, kde se nachází jaké prostory.

Samotné ubytování provede klient za pomoci buď rodinných příslušníků, nebo personálu oddělení. Zdravotní sestra vyplní s klientem, popř. jeho rodinou, vstupní ošetřovatelské vyšetření. Převezme léky a kompenzační pomůcky (např. pomůcky pro inkontinenci).

Do tří dnů od nástupu je klient proveden objektem, opět s vysvětlením, kde se nachází konkrétní prostory a jak je může využít. Klient je dále navštíven aktivizačním pracovníkem, který jej seznámí s aktivizačními programy a s dalšími možnostmi kulturních, společenských a zájmových aktivit.

Klientovi je přidělen klíčový pracovník, který sestaví s klientem individuální plán péče, na základě jeho potřeb a schopností.

Tvorba individuálních plánů

Sociální pracovnice, vedoucí přímé péče a klíčový pracovník spolupracují na plánování a průběžném naplňování osobních cílů klienta. Na tvorbě individuálního plánu se podílí i další zainteresované osoby, např. pracovník v sociálních službách, zdravotní sestry, aktivizační pracovník, dobrovolníci atd., kteří jsou sociální pracovnici, vedoucí přímé péče, klíčovému pracovníkovi a klientovi odpovědni za splnění svých úkolů. Klíčový pracovník je vybírán z pracovníků v sociálních službách. Každý klient má právo změnit svého klíčového pracovníka. Klíčového pracovníka v případě jeho nepřítomnosti zastupuje službu konající pracovník v sociálních službách. Klíčového pracovníka během tvorby individuálních plánů i jejich naplňování provází sociální pracovnice a vedoucí přímé péče.

5. Popis průběhu služby

Materiálně technické zázemí, budova

Budova Vily Vančurovy o.p.s. se nachází v blízkosti komplexu nemocnice v Opavě, v blízkosti Psychiatrické nemocnice a také v blízkosti městské hromadné dopravy. V blízkosti probíhá komunikace směřující na Olomouc. Tím je zajištěna dostupnost z Opavy a okolí.

Klienti odlehčovací služby mají k dispozici 1 lůžkové pokoje v 1. až 4. patře budovy. Pokoj má k dispozici koupelnu s WC nebo je sociální zařízení v jeho blízkosti. Veškeré prostory jsou bezbariérové a vybavené pro maximální podporu soběstačnosti klientů – koupelny a WC jsou vybaveny madly, pokoje elektricky polohovatelnými postelemi, stolky apod.). Dále mohou klienti využívat jídelnu, balneo terapii s vanou, společenskou místnost a případně také wellness centrum v přízemí budovy. V přízemí se nachází také místnost pro fyzioterapii. Součástí budovy je také rozsáhlý park, který mohou klienti využívat a který postupně projde rekonstrukcí.

Popis nabízených činností a úkonů

V rámci nabízené odlehčovací služby poskytujeme klientům činnosti dle zákona č. 108/2006Sb. o sociálních službách. Konkrétně jde o poskytování ubytování na časově omezenou dobu maximálně 3 měsíců, poskytování stravy dle požadavků klienta včetně stravy diabetické, základní úkony péče – pomoc při zvládání běžných úkonů péče, pomoc při osobní hygieně či poskytnutí podmínek pro osobní hygienu (bezbariérové koupelny), zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně terapeutické činnosti, aktivizační činnosti, základní sociální poradenství a další. Klienty také podporujeme ve využívání běžných zdrojů služeb z okolí – např. kadeřnické a pedikérské služby, kontakt s jinými sociálními zařízeními apod.

Našim klientům nabízíme také pravidelné volnočasové, aktivizační a sociálně terapeutické programy: sportovní a kulturní aktivity, trénování paměti, reminiscenční terapie, muzikoterapie, taneční terapie, výtvarná dílna, pečení, procvičování jemné motoriky, canisterapie, bazální stimulaci, společenské hry, literární kroužek, společenské zábavy, procházky s uživateli apod.

Ceník služeb a fakultativních služeb

Ceník poskytovaných služeb a fakultativních služeb je zveřejněn na webových stránkách www.vilavancurova.cz

Stížnosti na kvalitu či způsob poskytování sociální služby

Stížnosti, podněty a připomínky jsou přijímány pozitivně, jako nástroje k sebereflexi a zlepšování kvality služeb, které poskytujeme. Podání stížnosti je legitimním právem každého klienta služby; za podání stížnosti nesmí být klient vystaven jakékoliv formě diskriminace. Transparentní řešení stížností je také ochranou pro jednotlivé pracovníky i zařízení v případě stížností, které se nezakládají na skutečnosti nebo jsou jinak neopodstatněné.

Stížnosti mohou být vznášeny na cokoliv, co se týká poskytování služby, např. na její kvalitu, jednání pracovníků atd. Klienti (event. pověřená osoba klienta) při podpisu smlouvy stvrzují, že byli seznámeni s domácím řádem, ve kterém jsou seznámeni s možností vznášet stížnosti a připomínky. Klienti mohou být při podání a řešení stížnosti zastoupeni jinou osobou (např. příbuzným, zaměstnancem organizace, nezávislou osobou), která jedná v jejich zájmu.Klienti mají právo dozvědět se o způsobu řešení jejich stížnosti do 30 pracovních dnů od jejího podání. Pokud je ze závažných důvodů nezbytný delší čas pro vyřízení stížnosti, je ten, kdo stížnost podával, informován a stanoví se nové datum dořešení stížnosti.

Povinností pracovníků odlehčovací služby je přijmout od klienta jakoukoli stížnost či připomínku na poskytovanou službu, byť se může zdát neoprávněná či neopodstatněná. Povinností pracovníků odlehčovací služby je, jsou-li přítomni nevhodnému chování kolegy vůči klientovi (např. hrubé zacházení, nevhodné oslovování, nekvalitně provedená péče), upozornit jej na nevhodnost chování a dále o situaci informovat nadřízeného pracovníka. Pracovník, který na nevhodné chování upozorní, nesmí být za to kritizován, šikanován apod. Povinností vedoucích pracovníků je stížnost týkající se jejich služeb evidovat a řešit.

Stížnosti, podněty a připomínky je možné podat ústně, písemně, elektronicky. Prostřednictvím Schránky důvěry umístěné na chodbě ve 2., 3. a 4. patře lze podat stížnost i anonymní formou. Kontakty na odpovědné vedoucí pracovníky jsou umístěny na nástěnkách na jednotlivých patrech.

Obsah Schránky důvěry se pravidelně (2x měsíčně) kontroluje ředitelem Vily Vančurovy o.p.s. nebo jeho zástupcem, vždy za přítomnosti 1 svědka. K podání stížnosti je oprávněn kdokoliv, nejen klient. Stížnost může sdělit (předat) kterémukoliv zaměstnanci, který vždy dále informuje nadřízeného pracovníka.

V případě, kdy stížnost přijímá jiný pracovník než ten, který bude stížnost řešit, je povinností pracovníka odpovědného za řešení stížnosti klienta bez odkladů informovat, že stížnost převzal. Pokud se přijatá stížnost týká jiného úseku, než toho, v kterém byla přijata, je předána odpovědnému pracovníkovi prostřednictvím vedoucích pracovníků. Ti se zpětně musí dozvědět, jak byla stížnost vyřešena (kopie řešení).

Běžné stížnosti a připomínky se řeší okamžitě (např. úklid, závada) a je o nich učiněn záznam do knihy Závad, oprav, požadavků. O závažnějších stížnostech podaných ústně učiní vedoucí pracovník, jehož služby se stížnost týká, zápis. Obsah stížnosti je formulován spolu s klientem či jím pověřenou osobou; pokud si to klient přeje, obdrží kopii stížnosti.

Vedoucí pracovník, který stížnost přijímá, předá informaci o podané stížnosti svému nadřízenému.

Podaná stížnost klientem či jeho zástupcem obsahuje:

 • datum podání stížnosti
 • jméno klienta či jeho zástupce, který stížnost podal (pokud nejde o anonymní stížnost)
 • vlastní obsah stížnosti

Za řešení stížnosti je odpovědný vedoucí pracovník, jehož úseku služby se stížnost týká. V případě, že se jedná o opakovanou stížnost, zkoumá odpovědný pracovník, zda došlo ke změně od posledního podání stížnosti, např. zda a jak byla dodržována navržená opatření. O způsobu řešení závažnější stížnosti je klient informován do 30 pracovních dnů od jejího podání. Tato informace je podána písemně, dle situace s ústním vysvětlením. Písemně vypracovaná odpověď na stížnost se předává klientovi osobně oproti podpisu nebo za přítomnosti 2 svědků, kteří stvrdí podpisem předání odpovědi. Pokud není tato doba dostatečná pro vyřešení stížnosti, je klient o této skutečnosti informován a je mu sdělen předpokládaný termín dořešení.

Je-li to v některých případech vhodné, je možné klienta o řešení stížnosti informovat ústně na osobní schůzce, o předání informace je však učiněn zápis, který je podepsán přítomnými osobami.

U stížnosti podané anonymní formou se postupuje následovně:

 • provede se prošetření stížnosti a náprava toho, na co je ve stížnosti poukázáno
 • provede se písemný záznam o nápravě a ten se vyvěsí na nástěnku

V případě, že je klient nespokojený se způsobem vyřízení stížnosti, má právo odvolat se přímo na ředitele Vily Vančurovy o.p.s. či jiný nezávislý orgán (např. správní radu). Kontakty jsou vyvěšené na nástěnkách s metodikou stížností a uložené u sociální pracovnice.

6. Specifikace umístění odlehčovací služby

Odlehčovací služba je umístěna v budově Vily Vančurovy o.p.s., kterou má naše organizace v nájmu od MG Senior Centra OP s.r.o. Realizace služby probíhá ve stejné budově, jako probíhá realizace Domova pro seniory, jež nyní provozujeme – jde o budovu umístěnou na adrese Vančurova 5, Opava 746 01.
Lůžka určená pro realizaci odlehčovací služby jsou umístěna v 1. až 4. patře. Pokoje jsou bezbariérové, přináleží k nim koupelna a WC.

 

Schválil: Miroslav Glos, MBA, ředitel