Pracovnice v sociálních službách pro základní výchovnou nepedagogickou činnost se uživatelům Vily Vančurovy věnuje od pondělí do pátku:

8.30 – 9.30 hod. pro  Domov se zvláštním režimem v jídelně ve 4. patře.
10.00 – 11.30 hod. pro Domov pro seniory a Odlehčovací službu ve společenské místnosti v 1. patře nebo dle určení personálu.
14.30 -15.30 hod. pro Domov pro seniory a Odlehčovací službu ve společenské místnosti v 1. patře nebo dle určení personálu nebo individuálně na pokojích dle přání klienta

Pro uživatele zajišťujeme následné aktivizační služby, volnočasové aktivity a terapie. Měsíční rozpis je vyvěšen na nástěnkách a ve výtahu.

Pracovní činnosti (ergoterapie, arteterapie): výroba dekorací a ozdob, malování, stříhání, lepení, modelování, vaření a pečení, ruční práce.

 • Pracovnice pro aktivizační činnost (dále jen pracovnice) seznámení uživatele s druhem práce a jejím postupem.
 • Ukáže uživatelům již hotový výrobek pro snadnější představivost.
 • Vždy uživatelům asistuje, případně dopomáhá během vykonávané pracovní činnosti a připomíná pracovní postup.
 • Závěrem pracovní činnosti pracovnice zhodnotí s uživateli vyhotovené výrobky, případně je společně s nimi ochutná (vaření a pečení).

Aktivizace hudbou: jedná se o hru na různé hudební nástroje, rytmická cvičení.

 • Pracovnice seznámí uživatele s aktivitou.
 • Během aktivity je samotný zpěv prokládán i pohybovou aktivitou a trénováním paměti, a to formou hudebních hádanek a obrázků hudebních nástrojů, které uživatelé poznávají.

Relaxace: jedná se o relaxaci s pomocí meditační hudby a vůní aromatických olejů, dechová cvičení a uvolňující cviky.

 • Pracovnice vysvětlí uživateli průběh relaxace (zeptá se co má a nemá rád, hudba, zvuky, vůně).
 • Zajistí podmínky pro nerušenou relaxaci (cedule na dveřích).

Procvičování paměti: procvičování krátkodobé a dlouhodobé paměti s pomocí senzorické stimulace (hmatové, čichové, chuťové, zrakové), hlavolamů a kvízů.

 • Pracovnice se přivítá s uživateli a seznámí je s tématem a druhem trénování paměti.
 • Klade uzavřené i otevřené otázky, dává prostor ke konverzaci k danému tématu.
 • Na závěr pracovnice vše vyhodnotí, poděkuje a rozloučí se s uživateli.

Reminiscence: aktivizace za pomoci vzpomínek, vzpomínkových předmětů, fotografií.

 • Pracovnice seznámí uživatele s předměty, jejíchž vtažení do hovoru je podněcuje k samostatnému vyprávění.
 • Aktivita je založena na spontánně vedeném rozhovoru s uživateli.

Pohybové aktivity: jedná se o procvičování horních a dolních končetin, protahování, taneční cvičení, nácvik chůze. Tyto aktivity jsou uzpůsobeny zdravotnímu stavu, možnostem a věku našich uživatelů.

 • Pracovnice seznámí uživatele s pohybovou aktivitou.
 • Poté probíhají sportovní hry, cvičení, popřípadě nácvik chůze s chodítkem.
 • Během celé aktivity je pracovnice uživatelům nápomocná, a pokud to potřebují, snaží se jim dopomáhat při vykonávané aktivitě.
 • Na závěr vyhodnotí a shrne celý průběh pohybové aktivity.

Společenské hry: karetní hry, kostky, stolní hry, Bingo, šipky, kuželky, maxi pexeso, kvízy…

 • Pracovnice seznámí uživatele s druhem hry.
 • Během celé aktivity je motivuje a snaží se jim dopomáhat.
 • Na závěr vše vyhodnotí.

Individuální aktivizace: předčítání z knih a časopisů dle přání a výběru uživatele, vedení individuálních rozhovorů, reminiscence, cvičení s pomůckami, nácvik jemné motoriky, nácvik řeči, nácvik psaní, individuální zpěv ap.

 • Pracovnice seznámí uživatele s plánovanou aktivitou a zahájí aktivizaci s jeho souhlasem a dle jeho výběru.
 • Délka aktivizace se řídí podle pozornosti, zdravotního stavu a zájmu uživatele.
 • Na závěr pracovnice společně s uživatelem zhodnotí strávený čas.

Duchovní aktivity: jedná se o účast na Bohoslužbě, která v domově probíhá 1x měsíčně, individuální rozhovory s knězem, návštěva kněze na pokoji.

 • Pracovníci zajistí přípravu místnosti, ve které se bohoslužba koná.
 • Obeznámí uživatelé o konané aktivitě (písemně na nástěnkách, ústně u snídaně a těsně před samotnou Bohoslužbou).

Canisterapie: jedná se o kontakt uživatele s cvičeným  psem pro terapii. Uživatel je na pokoji navštíven pejskem v doprovodu cvičitele, může si pejska hladit, podávat mu pamlsky od cvičitele, relaxovat vedle pejska.

Společenské aktivity, vzdělávací a kulturní akce: jedná se např. o přednášky, besedy, diskuze, sledování dokumentárních filmů, konání koncertů a společenských akcí pro uživatele s hudebním programem včetně pohoštění, vystoupení dětí ze MŠ, ZŠ a SŠ, oslavy narozenin  uživatelů.

Fotogalerie

Aktivity
Aktivity
Aktivity
Aktivity
Aktivity
Aktivity
Aktivity
Aktivity
Aktivity
Aktivity
Aktivity