Bazální stimulace je vědecký pedagogicko-ošetřovatelský koncept, který podporuje v nejzákladnější rovině lidské vnímání, komunikaci a pohybové schopnosti člověka. Každý člověk vnímá pomocí smyslů, smysl. orgánů, které vznikají a vyvíjejí se již v embryonální fázi a mají od narození až do smrti nenahraditelný význam. Díky smyslům tedy můžeme vnímat sebe sama a okolní svět.

Institut bazální stimulace
 • Koncept podporuje zachovalé schopnosti (komunikační a pohybové) klienta.
 • Základním principem konceptu je zprostředkovat člověku vjemy ze svého těla a stimulací vnímání organismu mu umožnit lépe vnímat okolní svět a poté s ním navázat komunikaci.
 • Předpokladem je práce s autobiografií (individualitou – historie klienta, informace o návycích klienta, jeho hodnotách, zálibách, životních zkušenostech, atd.) klienta a integrace jeho příbuzných do procesu bazální stimulaci.
 • U klientů s nezvratnými změnami jejich tělesného a duševního stavu výrazně podporuje kvalitu jejich života.

Techniky  konceptu vyžadují kontinuální trénink a musí být především správně provedeny, abychom dosáhli terapeutického cíle. Proto mohou techniky aplikovat do péče jen absolventi certifikovaných kurzů Bazální stimulace.

Koncept má vypracované rehabilitační techniky pro stimulaci vnímání tělesného schématu:

 • Somatická stimulace - navozuje pocit jistoty a bezpečí; jedná se o různé masážní techniky: např. zklidňující masáž, povzbuzující masáž, masáž stimulující dýchání, techniky polohování, při kterých se klient cítí v bezpečí atd. 
 • Vestibulární stimulace - vede k uvědomění si polohy těla a pohybu – techniky: ovesný klas v poli, houpačky, houpací křesla.
 • Vibrační stimulace  - umožňuje vnímání celým tělem přicházející chvění , hlasy, tóny, (hlas, ruce, přístroje vibrační)
 • Nástavbová stimulace: optická stimulace, auditivní stimulace, taktilně-haptická stimulace

Co je to iniciální dotek?

DotekKoncept BS pracuje s dotekem a klade velký důraz na kvalitu doteku. Nečekané a necílené doteky u klientů se změnami v oblasti vnímání vyvolávají pocit nejistoty a strachu. Proto musíme klientovi s těžkými změnami v oblasti vnímání dát jasně najevo, kdy začíná a kdy končí naše přítomnost a činnost u něho. Tuto informaci mu můžeme poskytnout pomocí cíleného doteku tzv. INICIÁLNÍHO DOTEKU. Na základě biografické anamnézy zvolíme nejvhodnější místo na klientovo těle a pevným, zřetelným dotekem ho vždy informujeme o počátku a ukončení naší přítomnosti či činnosti s jeho tělem. Vhodná místa jsou: RAMENO, PAŽE, RUKA. Iniciální dotek také musíme podpořit verbálně (pozdravit, informovat o začátku úkonu apod.). Je pro klienta přínosné, pokud iniciální dotek VŠICHNI, KTEŘÍ PŘIJDOU DO KONTAKTU S KLIENTEM, respektují. Iniciální dotek a jeho zvolené místo je nutné zaznamenat do dokumentace.

Na klienta je pohlíženo jako na partnera a jsou respektovány jeho zachovalé schopnosti v oblasti vnímání, lokomoce a komunikace. Péče dle principů Bazální stimulace redukuje stres a podněcuje vlastní vývoj klienta.

Bližší informace o konceptu můžete získat od proškoleného personálu a také na internetových stránkách Institutu bazální stimulace: www.bazalni-stimulace.cz

DESATERO BAZÁLNÍ STIMULACE:

 1. Přivítejte se a rozlučte s klientem pokud možno stejnými slovy
 2. Pokud máte u klienta zaveden iniciální dotek, dotkněte se ho při oslovení vždy na stejném místě
 3. Mluvte zřetelně, jasně a ne příliš rychle
 4. Nezvyšujte hlas, mluvte přirozeným tónem
 5. Dbejte, aby tón Vašeho hlasu, Vaše mimika a gestikulace odpovídaly významu Vašich slov
 6. Při rozhovoru s klientem používejte takovou formu komunikace, na kterou byl zvyklý (zjistíme z anamnézy)
 7. Nepoužívejte zdrobněliny, není-li na ně klient zvyklý
 8. Nehovořte s více osobami najednou
 9. Při komunikaci s klientem se pokuste redukovat rušivý zvuk z okolního prostředí
 10. Umožněte klientovi reagovat na Vaše sova