Informace o zpracování osobních údajů

Vila Vančurova o.p.s. - poskytovatel sociálních služeb zpracovává osobní údaje v souladu s požadavky Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů (dále jako GDPR), a případně dalších souvisejících předpisů.

Osobním údajem se rozumí jakýkoliv údaj týkající se fyzické osoby, jestliže lze na základě jednoho či více osobních údajů přímo či nepřímo zjistit její identitu. Citlivým údajem se rozumí údaj vypovídající o národnostním, rasovém nebo etnickém původu, politických postojích, náboženství, trestné činnosti, zdravotním stavu, sexuálním životě subjektu údajů apod.

Poskytovatel sociálních služeb <<Vila Vančurova, obecně prospěšná společnost, se sídlem Vančurova 1217/5, 746 01 Opava, IČ: 02250152>> (dále jen „správce"), vědoma si důležitosti ochrany osobních údajů, ve snaze dostát všem povinnostem pro ni v rámci její činnosti poskytovatele sociálních služeb vyplývajících a s cílem provádět jen a pouze zákonné a transparentní zpracování osobních údajů za pomoci vhodných organizačních a technických opatření se při zpracování osobních údajů řídí těmito zásadami:

Zákonnost zpracování

Správce zpracovává veškeré osobní údaje zájemců o sociální službu, uživatelů, opatrovníků a dalších zákonných zástupců za účelem zajištění poskytování registrované sociální služby výhradně na základě některého ze zákonných důvodů. S ohledem na jeho hlavní činnost spočívající v poskytování sociálních služeb jsou osobní údaje v převážné míře zpracovávány na základě nezbytnosti zpracování pro splnění právních povinností, které se na správce vztahují, a dále na základě smluvního vztahu existujícího mezi správcem a subjekty údajů.

Zabezpečení zpracování

Správce při zpracování osobních údajů využívá širokou škálu technických a organizačních prostředků s cílem maximálně zabezpečit veškeré osobní údaje, a to včetně šifrování, zálohování, zamezení neoprávněného fyzického přístupu, apod. Správce bez zbytečného odkladu informuje subjekty údajů v případě jakéhokoliv narušení bezpečnosti jejich osobních údajů, které by mohlo mít za následek vysoké riziko pro jejich práva a svobody.

Transparentnost

Veškeré osobní údaje správce zpracovává s vědomím subjektů údajů a teprve poté, co je podrobně informuje o rozsahu, účelech a době zpracování a jejich právech vyplývajících z platné právní úpravy.

Rozsah zpracování

Správce pracuje pouze s těmi osobními údaji, které nezbytně potřebuje pro splnění sledovaných účelů, nebo jejichž zpracování vyžaduje platná právní úprava. Osobní údaje jsou zpracovávány s cílem zabezpečit výkon sociální služby v činnostech a rozsahu stanoveným zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění a uzavřenou smlouvou.

V některých případech mohou být Vaše osobní údaje shromažďovány a dále zpracovávány na základě Vámi uděleného souhlasu, který vždy vyjadřuje svobodný, konkrétní, informovaný a jednoznačný projev Vaší vůle se zpracováním Vašich osobních údajů za daným účelem a jehož součástí je vždy informace o možnosti udělený souhlas kdykoliv odvolat.

Osobní údaje, které zpracováváme:

jméno, příjmení, datum narození, rodné číslo, státní příslušnost, číslo občanského průkazu, adresa trvalého a současného bydliště, telefonní číslo, zdravotní pojišťovna, stupeň příspěvku na péči, výše příspěvku na péči, rodinný stav, příjmy podle zákona o životním minimu, svéprávnost, údaje o zákonném zástupci. Údaje o zdravotním stavu, záznamy o rozsahu a o průběhu poskytované služby, potřebách a schopnostech klientů, zvyky, způsob komunikace a další údaje na základě oprávněného zájmu organizace nebo na základě souhlasu.

Mezi oprávněné zájmy řadíme zejména:

zájmy plynoucí z vnitřních pravidel správce, v žádosti poskytnutí kontaktních údajů příbuzných, pro bodové ohodnocení žádosti zjišťujeme, s kým a jak nyní bydlíte, kdo Vám zajišťuje potřebnou péči, pořizování fotodokumentace z akcí k prezentaci správce. Dále místo narození, dosažené vzdělání, rodinný stav, státní příslušnost, zaměstnání, místo narození, dřívější bydliště a to za účelem individualizace péče a zlepšování poskytovaných služeb.  Kamerový bezpečnostní systém ve veřejných prostorách k zajištění bezpečnosti klientů a zajištění ochrany majetku správce.

Doba uschovávání osobních údajů se řídí ustanovením zákona o archivnictví a spisové službě ve znění pozdějších předpisů a vnitřních předpisů organizace. Osobní údaje zájemců o sociální službu zpracovává organizace po dobu vedení žádosti v evidenci. Poté jsou archivovány a v řádných termínech skartovány.

Přesnost údajů

Díky pravidelnému kontaktu se subjekty údajů a vhodným nastavením vnitřních procesů dochází k neustálé kontrole úplnosti a přesnosti osobních údajů.

Osobní údaje zájemce o sociální službu, uživatele a zákonného zástupce jsou zpracovávány těmito zaměstnanci správce: ředitelem, vedoucími pracovníky, účetními, sociálními a administrativními pracovníky, pracovníky v sociálních službách a zdravotnickými pracovníky. V souladu se zásadami ochrany osobních údajů zpracovává každý z těchto zaměstnanců pouze ty osobní údaje a v takovém rozsahu, které nezbytně potřebuje pro výkon své činnosti. Všichni zaměstnanci jsou vázáni mlčenlivostí ve smyslu zákona a vnitřních předpisů správce.

Další příjemci osobních údajů

Správce předává osobní údaje dalším subjektům jen v zákonem stanovených případech, tedy zejména zdravotním pojišťovnám, poskytovatelům zdravotní péče, úřadům práce, obecním úřadům apod.

Správce v žádném případě nemá v úmyslu předat osobní údaje jiným subjektům nebo do třetích zemí.

Právo vznést námitku proti zpracování či podat stížnost u dozorového úřadu

Osoba má právo požadovat od správce přístup ke svým osobním údajům. Má právo na jejich opravu nebo výmaz. Svá práva plynoucí ze zpracování osobních údajů může kdykoliv uplatnit kontaktováním správce osobních údajů. V závažných a odůvodněných případech má právo vznést námitku nebo podat stížnost u dozorového úřadu. Ohledně činnosti správce nebo příjemce osobních údajů může podat námitku, ze které musí být zřejmé, kdo ji podává a co je jejím předmětem.

Kontaktní údaje správce: Vila Vančurova o.p.s., Vančurova 1217/5, 746 01 Opava, tel. 552 301 050, e-mail: recepce@vilavancurova.cz, ID datové schránky: ev6uyfw
Kontaktní osoba správce: Miroslav Glos, MBA, ředitel, tel. 552 201 055, email: reditelilavancurova.cz
Kontaktní údaje pověřence: pověřenec nebyl jmenován
Kontaktní údaje dozorového úřadu: Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha7

Zástupce v Unii

Zástupce nebyl jmenován, neboť správce je usazen na území Evropské unie.

V Opavě dne 25.5.2018